Đường dây nóng:
Mời họp Hội nghị triển khai hướng dẫn bình xét GĐVH, TKVH năm 2019
Cập nhật lúc: 19-08-2024 03:50 Lượt xem: 332

ỦY BAN NHÂN DÂN

THỊ TRẤN MỘC CHÂU

______________

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

__________________________________________

 

Thị trấn Mộc Châu, ngày 24 tháng 9 năm 2019

 

GIẤY MỜI

Dự hội nghị triển khai hướng dẫn bình xét GĐVH,

tiểu khu văn hóa; các danh hiệu học tập năm 2019; Đăng ký GĐVH,

tiểu khu văn hóa; Các danh hiệu học tập năm 2020

___________________________

 

Kính gửi: Ông, bà Trưởng ban công tác mặt trận, Trưởng tiểu khu (Chi hội trưởng chi hội khuyến học) tiểu khu.................

 

Căn cứ hướng dẫn số 01/HD-UBND ngày ngày 20 tháng 9 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thị trấn Mộc Châu về bình xét gia đình văn hóa, tiểu khu văn hóa năm 2019; Đăng ký gia đình văn hóa, tiểu khu văn hóa năm 2020;

Căn cứ hướng dẫn số 76,77,78/HD-UBND ngày ngày 20 tháng 9 năm 2019 của Hội khuyến học thị trấn Mộc Châu về bình xét các danh hiệu học tập năm 2019; Đăng ký các danh hiệu học tập năm 2020,

Ủy ban nhân dân thị trấn Mộc Châu trân trọng kính mời Ông (Bà) tới dự  Dự hội nghị triển khai hướng dẫn bình xét GĐVH, tiểu khu văn hóa; các danh hiệu học tập năm 2019; Đăng ký GĐVH, tiểu khu văn hóa; Các danh hiệu học tập năm 2020.

I. THÀNH PHẦN

* Chủ trì: Bà Nguyễn Thị Huyền - PCT UBND phụ trách Khối VH-XH.

- Ban chỉ đạo phong trào “TDĐKXDĐSVH” thị trấn Mộc Châu.

- Phó chủ tịch Hội khuyến học.

- Ông, bà Trưởng ban công tác mặt trận, Trưởng tiểu khu (Chi hội trưởng chi hội khuyến học) 12 tiểu khu.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian: Vào hồi 14h 00 phút, Thứ 2 - ngày 30 tháng 9 năm 2019.

2. Địa điểm: Hội trường Cơ quan thị trấn Mộc Châu.

Ủy ban nhân dân thị trấn Mộc Châu đề nghị các Ông (bà) tới dự đúng thời gian, địa điểm để hội nghị thành công tốt đẹp./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

Nguyễn Thị Huyền

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Online:1
Hôm nay:18
Hôm qua:18
Tổng số: 75572
Không có video - Upload lại link